Het bouwproces, hoe gaat het in z'n werk?

Een huis, schuur, kantoor of garage laten bouwen, samen met een bouwkundig tekenaar of architect. Het zet de deur open naar het verwezenlijken van een droom. Want een bouwkundige kan uw wensen omzetten in een concreet ontwerp en uiteindelijk een bouwwerk. Lesker bouwkundig tekenburo denkt, werkt en tekent graag aan uw wensen en ideeën.

1. De voorfase

a. Oriëntatie
b. Alleen bouwen of met anderen?
c. De keuze voor een architect of bouwkundig ontwerper-tekenaar

2. Het ontwerp- en bouwproces (T03 t/m T09)

a. Bepaling van de werkzaamheden
b. Het verstrekken van de (deel)opdrachten
c. Afstemming wensen en randvoorwaarden
d. Het voorlopig ontwerp (VO)
e. Het definitief ontwerp (DO)
f. De bouwvoorbereiding
g. De keuze voor de aannemer
h. De uitvoering
i. De oplevering

3. De nazorg

Gedurende een periode van meestal zes maanden zullen (eventueel) gebreken nog kosteloos worden verholpen. Lesker controleert de eindafrekening van de aannemer.

1. Oriëntatie

a) Wat vindt u mooi?
Kijk om u heen op straat, lees tijdschriften en bekijk websites, maak een portfolio van beeldmateriaal. Vraag eventueel bij Lesker bouwkundig tekenburo een opzet van een Programma van Eisen op.

b) Waar gaat u bouwen?
Informeer naar beschikbare kavels bij gemeente, makelaars, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en via internet. Houd rekening met aan- of afwezigheid van voorzieningen, bestemmingsplan, enzovoort.

c) Welke functies moet uw bouwobject krijgen?
Denk na over zaken als het aantal kamers, eventuele toekomstige gezinsuitbreiding of een (toekomstig) kantoor aan huis.

d) Hoe zit het met uw planning en budget?
De vier grootste financiële posten zijn de aanschaf van de grond, de bouw van de woning, de inrichting en buitenvoorzieningen. Past dit allemaal binnen uw budget? En wanneer heeft u uw te bouwen object nodig? Het is in alle gevallen verstandig om op zijn minst een globale planning vast te stellen.

2. Alleen bouwen of met anderen?
Zelf bouwen kun je alleen doen, maar ook met anderen. In het laatste geval heet dat collectief opdrachtgeverschap. U verstrekt dan een opdracht samen met anderen. Dat heeft verschillende voordelen, zoals inkoopvoordeel en het delen van kosten. Het brengt ook een aantal aandachtspunten met zich mee, zoals samenwerking en overleg.

Diverse gemeenten geven financiële ondersteuning voor collectief opdrachtgeverschap van particulieren. Bent u in uw eentje opdrachtgever, dan is er sprake van individueel opdrachtgeverschap. Dat brengt doorgaans hogere kosten met zich mee, maar heeft als voordeel dat u geen rekening hoeft te houden met wensen en meningen van anderen.

3. De keuze voor een architect of bouwkundig ontwerper
Bij de keuze voor een architect of bouwkundig ontwerper draait het in de eerste instantie om de vraag of zijn werk u aanspreekt. U kunt dat op straat bewonderen, of via internet.

Maak vrijblijvend kennis en kijk of het klikt. U heeft namelijk vaak een lange weg met de bouwkundig ontwerper of architect te gaan. Bereid u goed op het eerste gesprek voor. Informeer naar professionaliteitskenmerken: beschikt de architect of bouwkundig ontwerper bijvoorbeeld over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Handig voor als er iets mis gaat!

2. Het ontwerp- en bouwproces (T03 t/m T09)

Zelf bouwen bestaat vrijwel altijd uit een lang en complex proces. De samenwerking met een architect of bouwkundig ontwerper kent veel verschillende fasen. Om het totale proces inzichtelijk te maken, worden deze fasen hierna stuk voor stuk kort omschreven.

1. Bepaling van de werkzaamheden
Misschien kunt voor het verstrekken van de opdracht een compleet programma van eisen/wensen overhandigen. Maar misschien kan Lesker bouwkundig tekenburo alternatieven aandragen waardoor hij u op andere, betere ideeën brengt. Dit adviestraject kunt u vooraf als aparte opdracht verstrekken (om daarna te kijken of u verder wil), of opnemen als onderdeel van de hele opdracht. De andere werkzaamheden zijn onder te verdelen in de ontwerpfase, de voorbereiding op de bouw en de bouw zelf. U kunt Lesker bouwkundig tekenburo inschakelen voor één, twee of alle fasen. Deze laatste optie heeft vaak een positieve invloed op de kwaliteit van het eindresultaat.

2. Het verstrekken van de (deel)opdrachten
Zodra het budget vast staat is Lesker bouwkundig tekenburo er verantwoordelijk voor dat het budget (bij een gelijkblijvende opdracht) niet overschreden wordt. Neem daarom in de opdracht in elk geval op:

  • budget (voor álle kosten)
  • planning
  • een globaal programma van eisen (wat gaat er zo ongeveer gebouwd worden)
  • kwaliteit

Overweeg ook om zogenaamde uitstapmomenten in te bouwen. De oplevering van het voorlopig ontwerp leent zich daar goed voor. U krijgt dan voor het eerst te zien wat het gaat worden.Misschien valt het tegen. Dan is het handig om de samenwerking te kunnen beëindigen voordat u het vervolgtraject ingaat waarbij grotere bedragen gespendeerd gaan worden. Het verdient dus aanbeveling om een gefaseerde opdracht te verstrekken, die voor elke fase een honorarium voor de architect of bouwwkundig tekenaar bevat en de mogelijkheid om te stoppen.

Lesker bouwkundig tekenburo biedt altijd offertes aan op basis van deelopdrachten. Na elke deelopdracht kan worden besloten de samenwerking te beëindigen.

3. Afstemming wensen en randvoorwaarden
Lesker bouwkundig tekenburo zal beoordelen of uw wensen realistisch zijn in relatie tot het budget. Gesprekken hierover monden uit in eerst een globaal – en daarna een definitief programma van eisen.

4. Het voorlopig ontwerp (VO)
Met tekeningen van de gevel, doorsneden, contouren en wellicht een maquette en een 3D-presentatie wordt in deze fase globaal duidelijk gemaakt hoe het object er uit zal gaan zien. Het VO vermeldt ook de te gebruiken materialen en geeft een globale kostenraming.

5. Het definitief ontwerp (DO)
Het DO is geen nieuw ontwerp, maar een uitwerking van het VO waarin alle door u en de bouwkundige besproken wijzigingen verwerkt zijn. Hiermee krijgt u dus te zien hoe het object er daadwerkelijk uit zal komen te zien. Alles heeft nu een definitief karakter. Aan de hand van het DO voert Lesker bouwkundig tekenburo samen met andere ingenieursbureaus wettelijk verplichte berekeningen uit, over onder meer daglichttoetreding, ventilatie, energieprestatie en constructieberekeningen.

6. De bouwvoorbereiding
Met het DO in de hand wordt een omgevingsvergunning bij de gemeente aangevraagd. Bij de bouwvoorbereiding hoort ook het maken van het bestek (gedetailleerde tekeningen en een werkomschrijving). Op basis van deze documenten zullen aannemers hun offerte uitbrengen.

7. De keuze voor de aannemer
Wie gaat de bouw uitvoeren? Lesker bouwkundig tekenburo kan meerdere geschikte aannemers vragen om een offerte in te dienen. Ook kan besloten worden om één aannemer te benaderen. Bijvoorbeeld op aanbeveling van anderen, of omdat Lesker bouwkundig tekenburo goede ervaringen met hem heeft opgedaan. Lesker bouwkundig tekenburo zal de offerte inhoudelijk beoordelen om te zien of het precies aansluit op het bestek.

8. De uitvoering
Zodra de bouw van start gaat, kan Lesker bouwkundig tekenburo eventueel als directievoerder zijn waarde bewijzen. Want hoewel alles vastligt, zal iemand toch in de gaten moeten houden of de vele betrokken partijen zich wel aan de afspraken houden. Worden inderdaad de juiste materialen gebruikt? Loopt alles nog steeds volgens planning? Is er niets vergeten?

9. De oplevering
Na maanden en vaak jaren van voorbereiding en hard werken staat uw droom eindelijk overeind. Reden voor een feestje, maar niet voordat alles uitvoerig gecontroleerd is. De praktijk leert dat er vrijwel altijd iets ontbreekt of niet helemaal volgens de afspraken is opgeleverd. Lesker bouwkundig tekenburo voert samen met de bouwers een inspectie uit en is in staat om gebreken te constateren en met de aannemer te bespreken hoe het zo snel mogelijk wordt opgelost.

3. De nazorg

Na de eerste, voorlopige oplevering kunt u uw huis, kantoor of winkel in gebruik nemen. Gedurende een periode van meestal zes maanden zullen gebreken nog kosteloos worden verholpen. Indien deze aan het licht komen, helpt Lesker bouwkundig tekenburo om de klachten goed af te handelen. Daarnaast wordt de eindafrekening van de aannemer gecontroleerd.

Bron: www.bna.nl

Wanneer kunnen we beginnen met bouwen?